Bodovna rang lista

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto 1.Nastavnik građanskog obrazovanja …. 1 izvršilac, 3 časa sedmično

Korekcija napomene: Uslove konkursa ne ispunjavaju Hasanović Vedad i Turković Edin jer nisu priložili Uvjerenje o završenom programu certifikacije koje izdaje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.

Dodatni članci