OBRAZOVANJE PROTIV KORUPCIJE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Korupcija je aktivnost stara koliko i ljudski rod, koliko i politička i ekonomska organizacija. U Bosni i Hercegovini ne postoji konkretno zakonsko određenje korupcije, ali se konvencionalno pod tim podrazumijeva zloupotreba obavljanja dužnosti, protivzakonito posredovanje, primanje i davanje mita, zloupotreba položaja i ovlaštenja, prikrivanje protivzakonito dobijenog novca i drugo.

Edukativnim predavanjem i vježbama socijalna radnica škole, Amela Muftić – Arapović je upoznala učenike: VII-1, VII-2, VII-3, VIII-1 i VIII-2 sa osnovnim pojmovima koji se odnose na korupciju, neetičko ponašanje,  sa prepoznavanjem svakodnevnih stvarnih događaja koji mogu predstavljati neetičko ponašanje, razvijanjem antikorupcijske svijesti kod učenika, sa načinom na koji se učenici mogu oduprijeti učešću u korupcijskim aktivnostima i načinima na koje se pojedinac može aktivirati i uključiti u borbu protiv korupcije i koliko je svaki pojedinac odgovoran za stanje u društvu.

Cilj antikorupcijskog odgoja i obrazovanja da omogući učenicima promišljanje o tom, za njih, apstraktnom pojmu, usvajanje nekih novih znanja, ali prvenstveno izgradnja određenih stavova.

Dodatni članci